Khái quát được "Thời kỳ nhạy cảm của trẻ" đã tạo ra bước đột phá về chất cho phương pháp giao dục Montessori. Nhờ đó, tiềm năng của trẻ em được khai phá một cách nhẹ nhàng và hiệu quả nhất